Östersjötumlarens dag 21 maj på Baltic Sea Science Center

Östersjötumlaren är vår enda bofasta val i svenska vatten, och arten är akut hotad. Den 21 maj, på Östersjötumlarens dag, kan ni komma till BSSC och lära er mer om tumlaren.

 • Vi uppmärksammar Östersjötumlarens dag den 21 maj med aktiviteter på Baltic Sea Science Center tillsammans med Coalition Clean Baltic! Östersjötumlaren är vår enda bofasta val i svenska vatten. I Östersjön är den klassad som akut hotad och det uppskattas att endast runt 500 individer finns kvar i Östersjöpopulationen.

  Under söndagen får vi besök av Coalition Clean Baltic (CCB) och anordnar aktiviteter på Baltic Sea Science Center på Skansen kl.13 -15:

  • Filmsalen förvandlas till ett ”sense room” där du med hjälp av ljud och bild kan uppleva ljudet under ytan som tumlare.
  • Ute på terrassen hålls en konstworkshop där alla som vill målar tumlare. Teckningarna visas sedan på plan 3.

  Trubbig nos och små tänder

  En vuxen tumlare blir vanligen ungefär 1,5 meter och väger omkring 65 kg. Till skillnad från delfiner är tumlarens nos trubbig, tänderna är små och spadformade i stället för koniska och spetsiga. Till havs känns de igen på den triangulära ryggfenan och på den nätta storleken.
  Tumlarna är relativt små och behöver konstant tillgång till föda. I Östersjöområdet är de vanligaste bytesarterna sill, torsk och skarpsill.

  Akut hotad

  Östersjötumlaren är klassad som akut hotad i både Artdatabankens rödlista och i IUCN:s (Internationella Naturvårdsunionen) globala rödlista. Tumlaren är skyddad genom EU:s Art- och habitatdirektiv. De kända hoten mot Östersjöns tumlare utgörs av bifångster inom fisket, höga halter av giftiga och långlivade skadliga ämnen, störande buller under ytan och minskad tillgång på mat. I svenska vatten fridlyst sedan 1973 och även fredad genom jaktlagen och jaktförordningen.

  Engagera dig – rapportera observationer av tumlare

  Naturhistoriska riksmuseet webbplats kan du läsa hur du kan rapportera in observationer av tumlare och vad du kan göra om du ser en död eller levande tumlare vid kusten.

  WWF:s webbplats kan du läsa mer om tumlare, aktuella hot och om skydd av arten.

  Broschyr från CCB ”Östersjötumlaren måste skyddas”