Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Vårt hållbarhetsarbete

Skansens hållbarhetsarbete syftar till att skapa en långsiktig och hållbar organisation utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter i enlighet med globala och nationella utvecklings- och miljömål.

 • Som ett av Sveriges stora besöksmål och som ansvarfull arbetsgivare och samarbetspartner, har Skansen ett stort ansvar att agera föredöme och bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som är formulerade och beslutade av FN.

  Aktivt hållbarhetsarbete

  För att kunna erbjuda våra gäster upplevelser av hög kvalitet är målet att Skansens hållbarhetsarbete integreras i all verksamhet och genomsyrar hela organisationen. Det innebär en ständig utveckling och översyn av energieffektivisering, avfallshantering, utsläpp, skapa goda arbetsmiljöförhållande och göra ekonomisk ansvarfulla val.

  Självklart utgör lagar, förordningar, och andra krav som har anknytning till miljöaspekterna, den lägsta nivån för hur miljöarbetet ska bedrivas. All miljöpåverkan ska minskas till den nivå som är miljömässigt, antikvariskt, tekniskt och ekonomiskt möjligt.

  Handlingsplan och uppföljning

  Vi har identifierat utvecklingsområden och mål som är av särskild relevans under de närmaste åren för att bli en mer hållbar verksamhet. Målen syftar till att Skansen ska erbjuda en hållbar upplevelse till en bred målgrupp på lokal-, nationell- och internationell nivå. Prioriteringar har även gjorts med utifrån FN:s grundläggande riktlinjer för Agenda 2030.

  Skansens handlingsplan och miljöpolicy används i den dagliga verksamheten för att följa upp verksamhetens hållbarhetsmål. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och analysera miljökonsekvenser av olika ställningstaganden inom den dagliga verksamheten.

  Folkbildare i miljöfrågor och hållbar utveckling

  Med ambitionen att vara en inspirerande samhällsaktör och lyfta aktuella frågeställningar i omvärlden vill Skansen också stärka sin roll som folkbildare i miljöfrågor och hållbar utveckling. Det ska även speglas i Skansens miljöarbete för gästen.

  Alla medarbetare arbetar dagligen med att utveckla sitt arbete för att Skansen ska vara en förebild som värnar natur, kultur och social rättvisa.

   

 • Minskade utsläpp

  Stiftelsen Skansen strävar mot en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella miljömål. Vi vill bidra till att minska koldioxidutsläpp och föroreningar i enlighet med nationella målen för begränsad klimatpåverkan och frisk luft.

 • Fossilfritt bränsle på Skansen

  Skansen behöver använda olika fordon och maskiner för att underhålla och bevara platsen. Sedan den 7 mars 2017 använder vi ett helt fossilfritt drivmedel (EcoPar Bio) istället för diesel – det innebär att vi minskar Skansens CO2-utsläpp från bilar, hjullastare och andra maskiner med upp till 90%. Cancerogena partiklar i avgaserna minskar med upp till 90%.

 • Bevara och tillgängliggöra kulturarv

  Som friluftsmuseum med stor kulturhistorisk kunskap, kulturhistoriska byggnader, föremål och levande samlingar ger Skansen ett helhetsperspektiv på samband mellan natur och kultur, människa och miljö i dåtid och nutid. På Skansen finns möjligheter att belysa hur erfarenheter och kunskap om historia kan leda till lösningar för framtidens hållbara samhälle.

 • Sälarna får miljöcertifierad fisk

  Våra sälar äter bara fisk som är MSC-märkt och som därmed är fångad med omsorg om havsmiljön. Vi väljer MSC-märkt för att det ska finnas fisk i framtiden. MSC-fångad fisk bidrar till ett hav med fler fiskar samt minskad bifångst av andra fiskarter och sjöfågel. MSC-märkningen bidrar även till mer forskning och förbättrad förvaltning.