Vårt hållbarhetsarbete

Som en av Sveriges främsta turistdestinationer, ansvarsfull arbetsgivare och samarbetspartner har Skansen ett stort ansvar att agera föredöme och bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som är formulerade och beslutade av FN.

 • Skansens hållbarhetsarbete omfattar många aktiviteter och initiativ. Det syftar till att skapa en långsiktigt hållbar organisation baserad på miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter i enlighet med globala och nationella utvecklings- och miljömål.

  Vi strävar efter att ta ambitiösa steg mot en mer hållbar framtid genom samarbete med våra gäster, partners och medarbetare.

  Det ska vara enkelt att göra hållbara val – både för våra gäster och för oss själva!

  Aktivt hållbarhetsarbete

  För att erbjuda Skansens gäster upplevelser av hög kvalitet är målet att integrera hållbarhetsrelaterade mål och strategier över hela organisationen. Detta innebär kontinuerlig utveckling och översyn av energieffektivisering, avfallshantering, utsläppsminskning, säkra goda arbetsmiljöförhållanden och att göra ekonomiskt ansvarsfulla val.

  För att effektivisera och driva fram hållbarhetsinsatserna har Skansen antagit en handlingsplan med aktiviteter inom flera prioriterade utvecklingsområden som omfattar alla delar av organisationen.

  Ansvarsfull resursanvändning

  Skansen har vidtagit flera åtgärder för att nå målen om minskad energiförbrukning, minskad beroende av fossila bränslen och minskad vattenförbrukning. Fortsatt utfasning av fossila bränslen, både när det gäller uppvärmning och transport, har genererat positiva resultat. Ny teknik har minskat förbrukningen av vatten och energi. Under 2023 tog Skansen också steget till en helt fossilfri fordonspark.

  Vi har höga ambitioner och mål när det gäller avfallsminskning och syftar till att fortsatt minska avfallet, öka återvinningsgraden och förbättra effektiviteten i avfallstransporterna. En identifierad utmaning är att öka andelen gäster som sorterar sitt skräp i parken. En planerad åtgärd som ska genomföras under 2024 för att ta itu med detta problem är att öka antalet sorteringskärl över hela parken.

  Även om vi är stolta över de framsteg vi har gjort, är vi engagerade i att göra mer.

  Folkbildare i miljöfrågor och hållbar utveckling

  Skansens utbildningsutbud är baserat på Agenda 2030. Varje år besöker över 50 000 elever Skansen för att lära sig om natur, kulturarv och hållbarhet. Som samhällsaktör har Skansen en viktig roll att arbeta inkluderande, göra information tillgänglig och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

  Artbevarande och djurvälfärd

  Skansen djurpark arbetar med utbildning, bevarande och forskning. Som en icke-vinstdrivande verksamhet är djurparkens huvudsyfte att sprida kunskap om djur, natur och hållbarhet till våra gäster.

  Skansen är medlem i IUCN (The International Union for Conservation of Nature), EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) och SDF (Svenska Djurparksföreningen) – organisationer som alla arbetar med bevarandeprojekt och samarbeten för att främja biologisk mångfald.

  På Skansen är djurvälfärd högsta prioritet. Alla djur på Skansen lever i en miljö som är anpassad för att möta deras behov och liknar deras verkliga livsmiljö. Vi beaktar alltid de individuella behoven hos varje art, liksom individuella djur. Här arbetar endast utbildade djurvårdare med djuren, tillsammans med zoolog och veterinär.

  Partnerskap och samarbeten

  Att fokusera på hållbarhetsfrågor är centralt för vår mission, och alla våra partners enastående engagemang är både uppskattat och otroligt betydelsefullt för oss. Det utbyte och det ekonomiskt stöd som ett partnerskap innebär är av avgörande betydelse för Skansen.

  Hållbar arbetsgivare

  Medarbetarna är en av Skansens viktigaste tillgångar. Våra medarbetare möter våra gäster och driver verksamheten framåt med hög lojalitet och engagemang. Skansen vill vara en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare kan utvecklas. En hållbar ledning och medarbetare måste ha ett kontinuerligt fokus på att etablera en bra värdebaserad kultur.

   


  Agenda 2030 –  globala mål för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Kapten Reko-veckor på Skansen.

Skansens hållbarhetsarbete – prioriterade utvecklingsområden

1. Bevara och tillgängliggöra kulturarv
2. Artbevarandearbete
3. Arbete med lantraser och kulturarvsväxter
4. Pedagogiskt arbete
5. Globala partnerskap och samarbeten
6. Hållbar matservering
7. Hållbara evenemang
8. Hållbar avfallshantering
9. Hållbar resursanvändning – förbrukning av energi & fossila bränslen
10. Hållbar resursanvändning – förbrukning av vatten
11. Hållbara inköp
12. Hållbar arbetsgivare och gott medarbetarskap