Skansen är Sveriges mest hållbara varumärke inom rese- och turismbranschen enligt svenska konsumenter

För andra året i rad har Skansen utsetts till Sveriges mest hållbara varumärke inom rese- och turismbranschen i Sustainable Brand Index.

 • Utmärkelsen baseras på varumärkesstudien Sustainable Brand Index 2024, där konsumenter har fått tycka till om hur hållbara svenska varumärken är.

  – För Skansen är det en stor ära att för andra året i rad få en så fin utmärkelse av svenska konsumenter, och en bekräftelse på att vi är på rätt väg. Hållbarhetsfrågan är helt central för oss ur flera aspekter. Det handlar om miljö- och klimatomställning, långsiktigt hållbar ekonomi, resursanvändning och inte minst social hållbarhet, tillgänglighet och inkludering, rätten till kulturupplevelser och skapande uttryck för alla. Vi har kommit en bra bit på vägen, men det finns fortfarande mycket kvar att göra, säger Yvonne Nordlind, försäljnings-, marknads- och kommunikationschef på Skansen.

  Skansens hållbarhetsarbete

  Från ord till handling

  Som en ansvarsfull arbetsgivare och ett av Sveriges största besöksmål har Skansen ett stort ansvar i att skapa en långsiktig och hållbar organisation utifrån globala och nationella utvecklings- och miljömål.  Under 2023 antogs en ny strategi med fokus på ökad hållbarhet.

  Skansens hållbarhetsarbete utgår från FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. För att effektivisera och driva arbetet framåt arbetar Skansen med ett antal prioriterade utvecklingsområden som innefattar alla delar av organisationen. Syftet är att erbjuda en hållbar gästupplevelse till en bred målgrupp på lokal-, nationell- och internationell nivå.

  Upplevelser av natur och kultur som är tillgänglig för alla

  Skansen gestaltar upplevelser av Sveriges kultur och natur – nu, då och i framtiden. Vi levandegör och visar samspelet mellan natur, kultur och människans villkor genom tiderna.

  Inom ramen för Skansens arbete med bevarande kan nämnas synliggörandet av fysiskt och immateriellt kulturarv så som byggnader av historisk värde, traditionella hantverkstekniker, kunskapsspridning om biologisk mångfald samt arbete med att bevara utrotningshotade arter, svenska lantraser och kulturarvsväxter. Målsättningen är att väcka intresse och skapa engagemang hos gästen.

  Skansens läge, mitt i centrala Stockholm, ger en unik möjlighet att nå ut och engagera en stor mängd gäster, skolor och företag. Under 2023 besökte 1 411 709 gäster Skansen.

  Folkbildare i miljöfrågor och hållbar utveckling

  Under 2023 besökte nära 60 000 skolelever Skansen. Skansens pedagogiska erbjudande och innehåll tar även det avstamp i Agenda 2030 med syfte att sprida kunskap om natur, kultur och hållbarhet.

  Med ambitionen att vara en inspirerande samhällsaktör vill Skansen fortsätta stärka rollen som folkbildare i miljöfrågor och hållbar utveckling. Det speglas även i Skansens egna miljöarbete och i upplevelsen för gästen.

  Samarbeten som skapar möjligheter

  Skansen samarbetar nationellt och internationellt kring hållbarhetsfrågorna. Det gäller både djur- och naturområdet, det kulturhistoriska, transporter, drifts- och avfallsfrågor samt mat- och restaurang. Inom ramen för Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI) drivs arbete för ett grönare och mer hållbart Djurgården och därmed en grönare och mer inkluderande stad. Hösten 2022 tilldelades KDI Green Destinations Platinum Award för ett strukturerat arbete inom alla FN:s hållbarhetsmål. I utnämningen pekas Djurgården ut om en förebild och inspiration för andra storstadsdestinationer i världen.

  Skansen ingår även i en rad forskningssamarbeten och innovationsprojekt. Bland annat folkbildande projekt tillsammans med Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholm Vatten och Avfall.

  Ansvarsfull resursanvändning

  Under 2023 har Skansen tagit flera steg för att nå målen med minskad energiförbrukning, minskat beroende av fossila bränslen och minskad vattenförbrukning. Fortsatt utfasning av fossila bränslen, både när det gäller uppvärmning och transport, har gett positiva resultat. Ny teknik har minskat förbrukningen av vatten och energi. Under året tog Skansen även klivet att till en helt fossilfri fordonsflotta.

 • Om Sustainable Brand Index 

  Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie om hållbarhet. Sustainable Brand Index mäter konsumenters uppfattning om hur hållbara varumärken är i olika branscher och länder. Intervjuerna genomfördes mellan november 2023 och februari 2024. I Sverige intervjuades 29 000 respondenter om 432 varumärken.

  Sustainable Brand Index 2024 visar att Skansen rankas som etta i branschkategorin ”Resor & turism”. Det är andra året i rad som Skansen kniper den eftertraktade förstaplatsen.