Kvalitetssäkring

Nationella lagar, regler och föreskrifter för djurparksverksamhet styr arbetet och utvecklingen av djurparken. Vi arbetar ständigt med att säkerställa och upprätthålla högsta standard av djurvälfärd och djurvård för de arter vi håller i parken.

 • Alla djurparker behöver tillstånd

  Skansen har, vilket krävs av djurparker och andra anläggningar som visar djur för allmänheten, tillstånd från Länsstyrelsen som bland annat visar att personalen har rätt utbildning och att djuren kan bete sig naturligt. Även vid handel med djurparksdjur finns strikta regler.

 • I Sverige måste alla djurparker godkännas av länsstyrelsen som kontroller att djurens utrymmen är tillräckligt stora och utformning och inredning stämmer med djurens behov samt att personalen har rätt utbildning. Svenska bestämmelser anger noga att djur i djurparker ska kunna bete sig naturligt, och inte kunna skada sig själva, varandra eller människor omkring dem. Det finns därför omfattande regler om hur stora utrymmen olika djurslag ska ha och hur utrymmena ska vara utformade.

  Utöver medlemskap och ackreditering hos olika djurparksorganisationer har Skansen ytterligare oberoende externa experter som kontinuerligt besöker djurparken. Vi har en heltidsanställd zoolog, godkänd av Jordbruksverket, och varje vecka är en veterinär på plats i djurparken och arbetar med vår personal och djuren.

  Medlemskap ställer höga krav

  Skansen är medlem i flera djurparksorganisationer, från svensk till global nivå, som alla ställer höga krav på djurvälfärd och på strävan efter att arbeta med artbevarande.

  Skansen är medlem i följande organisationer:

   


  Skansen är medlem i SDF – Svenska djurparksföreningen. SDF:s medlemmar ska som grundkrav för medlemskap följa de nationella lagar, regler och föreskrifter som finns för djurparksverksamhet. Förordningar för artskydd och djurskydd samt föreskrifterna för offentlig förevisning av djur är överskridande regler, men åtföljs för många också av regler för vilthägn, föreskrifter för lantbrukets olika djur och också vissa speciella veterinära regler vad gäller hygien- och smittskydd.


  European Association of Zoos and Aquaria (EAZA)

  Skansen är medlem i den europeiska djurparksföreningen EAZA – European Association of Zoos and Aquaria. Endast djurparker som uppfyller EAZA:s höga standarder och skyldigheter kan bli ackrediterad medlem, vilket Skansen är. EAZA Accreditation Program (EAP) erbjuder ett ramverk för att stötta djurparker och akvarier att uppnå sina mål, möjlighet till oberoende granskning och validering av arbete och resultat. Syftet med ackrediteringsprogrammet är att vara tydligt och transparent, vilket säkerställer förtroende för EAZA och dess medlemmar från besökare och externa aktörer.

  World Association of Zoos and Aquariums (WAZA)
  World Association of Zoos and Aquariums (WAZA)

  Skansen är medlem i den globala djurparksföreningen WAZA – World Association of Zoos and Aquariums. För att vara medlem i WAZA krävs att verksamheten arbetar enligt högt ställda kriterier med syfte att tillhandahålla högsta standard gällande djurvälfärd. Medlemmar ska även sträva efter att uppnå det bästa inom bevarandet av djur och deras livsmiljöer.

   

  IUCN-medlem

  International Union for Conservation of Nature (IUCN)

  Skansen är medlem i Internationella naturvårdsunionen IUCN (International Union for Conservation of Nature) vilken betecknas som världens största naturvårdsorganisation med över 1000 ideella organisationer, myndigheter och stater som medlemmar. IUCN arbetar för att det på vetenskaplig grund ska bedrivas ett uthålligt nyttjande, skydd och bevarande av naturresurser.