IUCN på Skansen – samarbete för bevarande

I september var IUCN:s svenska kommitté på plats på Skansen för att diskutera frågor om bevarande och hållbarhet.

 • – Den minskande biologiska mångfalden är ett globalt hot mot människan och naturen. IUCN visar att samarbete ger lösningar – vi är alla en del av bevarandepusslet, säger Jonas Bergman, chef för Skansens zoologiska avdelning.

  IUCN, The International Union for Conservation of Nature, är den globala organisation som för samman länder, miljöorganisationer och andra för att hitta vägar för gemensamma effektiva insatser för en hållbar utveckling med bevarad biologisk mångfald och uppnådda klimatmål. IUCN har över 1 400 medlemmar från över 170 länder. Organisationen samordnar även arbetet med att ta fram Rödlistan över hotade växt- och djurarter.

  Skansen del av svenska IUCN-kommittén

  Liksom i många andra medlemsländer finns i Sverige en nationell kommitté för svenska IUCN-medlemmar. Där ingår medlemmar som Miljödepartementet och statliga Naturvårdsverket; organisationer som Naturskyddsföreningen och WWF och även djurparker som Skansen, Kolmården och Nordens ark. Två gånger om året ses den nationella kommittén för att diskutera pågående och genomfört arbete och under hösten hölls mötet på Skansen. Som medlem i IUCN ingår Skansen i den nationella kommittén.

  Bild: Michael Löfroth, sekreterare i IUCN:s nationella kommitté, Linda Törngren, enhetschef vid Skansen djurpark och Helena Håkansson, verksamhetsledare för Svenska Djurparksföreningen vid IUCN-mötet på Skansen i slutet av september.

  Michael Löfroth, sekreterare i IUCN:s nationella kommitté, Linda Törngren, enhetschef vid Skansens djurpark och Helena Håkansson, verksamhetsledare för Svenska Djurparksföreningen vid IUCN-mötet på Skansen i slutet av september, samt Jonas Bergman, chef för Skansens zoologiska avdelning.

  IUCN uppmärksammar bevarandearbete

  För Skansen är medlemskapet i IUCN en viktig del av arbetet med att fortsatt bidra till bevarande och för att engagera och sprida kunskap om natur, djur och hållbarhet. Här är djurparkens arbete centralt. Den 11 oktober 2023 publicerade IUCN och Centers for Species Survival ett formellt ställningstagande om vikten av djurparkers roll i det globala arbetet för bevarandet av hotade arter.

  – Botaniska trädgårdar, akvarier och djurparker har varit en del av IUCN sedan organisationen skapades i Fontainebleau den 5 oktober 1948. När vi firar vårt 75-årsjubileum uppmärksammar vi det bredare bevarandearbetet, och i synnerhet alla institutioner som arbetar med djur, svampar och växter ex situ.” säger Jon Paul Rodríguez, ordförande i IUCN Species Survival Commission, i ett pressmeddelande från IUCN.

  Påverka för en hållbar framtid

  IUCN:s verksamhet består i stor utsträckning av att samla och sammanställa kunskap som sedan används för att informera och påverka beslutsfattande i en mer hållbar riktning. Nationellt är också plattformens uppgift att vara vägledande inom policyfrågor och att stärka samarbetet mellan medlemmarna.

  –  Skansen vill fortsätta utveckla det viktiga arbetet med att sprida kunskap om samspelet mellan människa, djur och natur – både till gäst och till andra intressenter och beslutsfattare. Medlemskapet i IUCN ger Skansens ett stort nätverk inom bevarande men även möjlighet att vara med och påverka, säger Jonas Bergman, chef för Skansens zoologiska avdelning.

 • Skansen är medlem i IUCN (The International Union for Conservation of Nature), EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) och SDF (Svenska Djurparksföreningen) – organisationer som alla arbetar med bevarandeprojekt och samarbeten för att främja den biologiska mångfalden.

 • IUCN – International Union for Conservation of Nature

  IUCN är den globala organisation som för samman länder, miljöorganisationer och andra för att hitta vägar för gemensamma effektiva insatser för en hållbar utveckling med bevarad biologisk mångfald och uppnådda klimatmål. IUCN samordnar även arbetet med att ta fram Rödlistan över hotade växt- och djurarter. IUCN har över 1 400 medlemmar från över 170 länder.

  Med över 9 500 medlemmar i 186 länder är Species Survival Commission (SSC) den största av IUCN:s sju expertkommissioner. SSC spelar en avgörande roll för att göra det möjligt för IUCN att påverka, uppmuntra och hjälpa samhällen att bevara biologisk mångfald genom att bygga kunskap om status och hot mot arter, ge råd, utveckla policyer och riktlinjer, underlätta bevarandeplanering och katalysera bevarandeåtgärder.

  ”IUCN Commission Statement on the role of botanic gardens, aquariums, and zoos in species conservation”

 • Engagera dig – tillsammans gör vi skillnad!

  Det finns många sätt att göra skillnad på och vi vill tipsa om vad just du kan göra för att hjälpa till och bevara både djur och natur. Några tips är: