Forskning

På djurparker finns en unik möjlighet att få kunskap om djur och deras samverkan med omvärlden. Skansen har flera arter som ingår, eller har ingått i olika forskningsprojekt. Vi driver inga egna projekt med medverkar och bidrar i andras forskning.

 • Som medlem i International Union for Conservation of Nature (IUCN), Svenska djurparksföreningen (SDF), European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) och World Association of Zoos and Aquariums (WAZA), vilka i olika utsträckning stödjer olika forskningsprojekt, försöker vi alltid tillmötesgå förfrågningar om material, data och underlag för forskning om det är förenligt med ett gott djurskydd.

  Viktigt att delta och bidra till forskning

  På Skansen arbetar experter och djurvårdare med stor erfarenhet och kunskap om de djur som bor i parken. Vi har flera arter som ingår eller har ingått i forskningsprojekt till exempel fjällräv, berguv och torsk. Vi har även ambition att i möjligaste mån delta och bidra när det kommer förfrågningar från forskningsprojekt om till exempel fjäder- eller avföringsprover. När våra djur dör bidrar vi, när det är möjligt, med dem till olika forskningsprojekt. Det kan till exempel vara tänder från djurparksdjur som används som referensmaterial för att ta reda på hur gammalt ett dött vilt djur är.

Forskning där Skansen bidrar

 • Fjällräv på Skansen, Foto: Linda Törngren
  Samordning och fältarbete för bevarande av den hotade fjällräven

  Skansen medverkar aktivt i Stockholms universitets fjällrävsprojekt som studerar hur fjällräv överlever kopplat till tillgången på bytesdjur, andra rovdjur och även sjukdomar. Vi samordnar och deltar i fältarbetet som omfattar märkning och vägning av valpar och kartläggning av lyor.

 • Identifiering av sälar genom pälsmönster

  Alla tre svenska sälarter har unika mönster i pälsen sim stannar hos djuren hela deras liv och fungerar som ett ”fingeravtryck” för att identifiera individer. I projektet bidrar Skansen med fotografiskt material och identifieringshjälp av våra knubbsälar.

 • Berguv med ungar, Skansen Foto: Marie Andersson
  Kunskap för att minska vilda berguvars höga dödlighet

  Berguven har haft en kraftig nedgång i Sverige. Nu studerar forskare från Lund, med hjälp av Skansen, berguvar för att ta reda på varför både vilda och djurparksfödda utsläppta berguvar har en jämförelsevis hög mortalitet under deras första år, samt om det går att utveckla tekniker för att minska den.

 • Ökad förståelse för torskens utveckling och överlevnad

  Inom projektet ReCod på Ar, Gotland, pågår forskning där man föder upp torskyngel för att hjälpa dem förbi det känsligaste stadiet i utvecklingen för att sedan märka och släppa ut dem. BSSC assisterar en doktorand vid projektet för att se över teknik för att underlätta studierna.

 • Järvbajs ger svar om reproduktionsmönster

  Järven är världens största landlevande mårddjur. I projektet vill forskarna utveckla metoder för att upptäcka reproduktionsstatus hos vilda järvar. Skansen bidrar med insamling, identifiering och märkning av järvavföring.

 • Genernas betydelse för lantrasfåglars egenskaper

  De svenska gamla lantraserna är en viktig del av den biologiska mångfalden och är ofta resistenta mot olika parasiter och sjukdomar. I projektet undersöker man lantrasfåglar egenskaper och Skansen bidrar med fjäderprover från våra lantrasfåglar.

 • Om forskning i djurparker

  Djurparker har genom årtionden byggt upp en bred kunskapsbas inom arters reproduktion, beteende, gruppdynamik, parasitologi, medicinska behov och mycket annat, men många frågor är fortfarande obesvarade. Vissa beteenden som är svåra att observera i naturen kan i djurpark observeras och användas i studier där man tittar på hur djur beter sig.

  Forskning i djurparker kan bedrivas på många olika sätt. Samverkan med högskolor och universitet möjliggör olika typer av studier på plats, som till exempel etologiska studier kopplade till djurens välfärd eller studier som syftar till att ge ökad förståelse för hur djurparkernas gäster på bästa sätt kan ta till sig kunskap.