Älva

Älvan dansar med sina systrar, över våtmarker, myrar och mossar. Här får du lära dig mer om de för älvan så viktiga livsmiljöerna, och hur du själv kan bidra till ökad kunskap.

 • Älvorna kan se fram emot fler våtmarker att dansa på…

  Våta marker och våtmarker? Marker som ligger runt eller strax över vattenytan större delen av året brukar räknas som våtmarker i Sverige. Det gör också marker som mest täcks av vattenälskande vegetation.

  Det finns många olika typer av våtmarker. Traditionellt har kärr och strandvåtmarker använts som fodermark, för bete och slåtter. Våtmarker har också länge använts för torvtäkt, först till husbehov och sedan i större skala. I södra Sverige har många våtmarker torrlagts för att bli åker eller för att bidra till högre skogsproduktion.

  Många hotade arter är knutna till våtmarker, särskilt till så kallade rikkärr och till våtmarker som betas eller hävdas på annat sätt.

  I dag uppmärksammas våtmarkers funktion och nyttor på många fler sätt. De kan bland annat fungera som vattenrenare, buffert, magasin, eftertraktad livsmiljö och har viss klimatpåverkan. På många håll restaureras tidigare torrlagda våtmarker och nya våtmarker anläggs.

  Trots de omfattande utdikningarna är Sverige ett av världens tio våtmarksrikaste länder. I norr finns vidsträckta myrarealer kvar.

  Uppsalabo? Hjälp sökes för att mäta våtmarkers nyttor

  SLU forskar om våtmarkers olika nyttor. I ett projekt kan du bidra till öka kunskapen genom att samla in mätningar vid  tre dammar i Uppsala. Läs mer om hur du gör här.

 • Älva

  Rödlistekategori: CR – Akut hotad

  Senaste observation: Söderåsens nationalpark, Skåne, 1993.

  Biotop: Älvan trivs i grupp ihop med sina systrar. Huruvida de är syskon, eller rentav kloner av samma individ, är okänt. Deras biotop är däremot väl dokumenterad. De trivs i sänkor där fukten stannar kvar. Där vattnet leker sig igenom marken i sakta mak. Där dropparna strilar genom gräset och där grodor leker om vårnatten. Där ser man dem dansa, älvorna. De första stegen tas redan innan sommarsolen gått ner. Då den sköna svalkan sänker sig och skymningen nalkas, tilltar dansen och snart ses de virvla runt i pur glädje över livet. Det är förföriskt vackert, lockande och tilltalande. Frestad är mången människa att delta, men akta dig noga för att tråda dansen. Det kan hända att du aldrig kommer åter till dina nära och kära.

  Hot: Det allenarådande största hotet mot älvorna i vårt landskap är bristen på vatten. Flera hundra års utdikning av myrar och mossar, rätning av bäckar och rensning av åar har gjort att vattnet inte längre får tid att stanna kvar i landskapet. Istället spolas det nedströms så fort att älvorna inte hinner dansa i samma takt. En så allomfattande utdikning som vi har gjort mot vårt land, har utrotat mängder med arter och det är bara rena turen att det fortfarande går att se älvor. Igenväxning av betesmarker, storskaliga jordbruk, sänkning av sjöar och försämrad vattenkvalitet är ytterligare hot mot älvorna.

  Åtgärder: En omfattande restaurering av våtmarker, myrar och mossar måste genast komma till stånd. Det är ytterst viktigt för hundratals arter i vårt land, att vattnet får längre tid på sig på sin väg. Diken måste läggas igen, bäckarna återfå sina krokiga vägar och sjöarna återfå sitt djup. En återupptagen hävd, helst med betesdjur och lieslåtter, är även de åtgärder som kan gynna älvorna eftersom det skulle skapa fler blommor, något som älvorna tycker om.

 • Elves

  Red List Index: CR – Critically endangered

  Last observation: Söderåsen National Park, Skåne, 1993.

  Habitat: The elves thrive in groups with their sisters. Whether they are siblings or even clones of the same individual is unknown. However, their habitat is well-documented. They thrive in depressions where moisture lingers. Where water meanders through the ground slowly. Where droplets trickle through the grass and where frogs play on spring nights. There, you can see the elves dance. It is enchantingly beautiful, enticing, and appealing. Many are tempted to join, but beware! You may never return to your loved ones.

  Threats: The predominant threat to the elves in our landscape is the lack of water. Centuries of draining marshes and bogs and straightening streams have meant that water no longer stays in the landscape. Instead, it rushes downstream so quickly that the elves cannot dance at the same pace. The extensive drainage we have inicted on our land has exterminated countless species, and it is only
  pure luck that elves can still be seen. Overgrowth of grazing land, large-scale agriculture, lake drainage, and deteriorating water quality are additional threats to the elves.

  Conservation measures: A comprehensive restoration of wetlands, marshes, and bogs must be carried out immediately. It is extremely important for hundreds of species in Sweden, not just the elves. Drains must be filled in, streams regain their meandering paths, and lakes regain their depth. Resumed traditional management, preferably with grazing animals and scything, are also measures that can benefit the elves as it would create more flowers, something the elves enjoy.