Jätte

I tusentals år har vi människor påverkat landskapet. Vi har förändrat förutsättningarna för djur, växter och väsen, både på land och i vatten. Förändringar som medfört att arter riskerar att minska i antal, eller som i jättens fall, helt försvinna. Här får du ta del av ett hoppfullt exempel på återintroduktion av en tidigare utrotad art – den ikoniska fisken atlantstör. Du får även lära dig mer om Rödlistan.

 • Störens försvinnande – och återkomst?

  Atlantstören (Acipenser oxyrinchus) är en fascinerande art som kan bli både stor och gammal. Historiska uppgifter antyder att arten kan bli 120–140 år gammal, mer än 500 cm lång och väga mer än 600 kg. Denna fredligt sinnade urtidsjätte hör egentligen hemma i svenska vatten. Vi utrotade den för hundra år sen. Nu skall vi få tillbaka den.

  Historien om atlantstörens försvinnande är ett bra exempel på ett fenomen som forskare brukar kalla för ”shifting baseline”, alltså en skiftande baslinje. Det är när ett tillstånd i naturen har förändrats så mycket så att vi människor glömmer att det inte alltid har sett ut så som det gör idag. Stören fanns här, men vi utrotade den för så länge sedan att vi har glömt bort dess existens. Därmed framstår dagens störfria stora älvar som ett referensvärde, något som är felaktigt.

  I många hundra år var störens vandring uppför älven en möjlig och eftertraktad källa till mat. Eftersom den kom punktligt varje år, den simmar långsamt, den är stor och den är god, så var det en tänkbar födokälla för de människor som bodde längs älven fram till tidig medeltid. Även om den var svår att fånga så var det visst värt jobbet eftersom det kunde ge mycket mat under lång tid. Fynd av stör i arkeologiska utgrävningar har gjorts i Gamla Lödöse, där benplattorna från fisken användes i smycken och kammar.

  Det finns en bevarad historia från ett intyg skrivet av en präst år 1432. I brevet framgår att en fiskare en gång fått en stör i Göta Älv. Fiskaren, Svenung i Torp gingo då till Bohus Fästning med fångsten, för enligt historien var konung Magnus Eriksson just då på besök där. Den enkle Svenung i Torp förlänade konungen denna praktfulla stör. När Kung Eriksson ville betala fiskaren i kläde, svarade denne att han alls inte ville ha tyg, utan i stället ett bönebrev. Kungen upprättade detta och Svenung i Torp gick till fru Kristina i Haneström med brevet. I dokumentet framkom att han fått rättighet att fiska och lägga nät nedströms de stora fallen vid Lilla Edet. Detta genidrag av fiskaren gjorde sannolikt hans och hans ättlingars liv mycket lättare, eftersom de därmed kunde räkna med att få lax varje år.

  I mitten av artonhundratalet var fisken sannolikt ovanlig, eftersom fiske hade pågått i hundratals år. När Göteborgs Naturhistoriska Museums nitiska och duktiga tjänstemän gick ut och fångade in juveniler och adulter på 1880-talet, var beståndet på upphällningen och den sista fisken på Västkusten landades i Grebbestad 1947.

  Vi har alltså därmed utrotad en art som på många sätt varit en stor del av vår historia. Denna kulturbärare som blir enormt stor och gammal, men som reproducerar sig så långsamt att den var lätt att fiska ut. Inte nog med att vi utrotade den. Vi glömde dessutom bort att den fanns, så sveket var dubbelt. Dags att åtgärda detta!

  Text: Linnéa Jägrud

  Läs mer om hur stören ska återintroduceras i Göta älv

 • Jätten delar den svartbenta strandpiparens och atlantstörens öde

  Utställningens väsen har inte rödlistats av SLU Artdatabanken och de finns inte heller med i den officiella svenska rödlistan. Den officiella rödlistan är en sammanställning över enskilda arters hotstatus. Rödlistan är ett av de underlag som används för att göra prioriteringar inom naturvården.

  Bedömningarna görs utifrån kriterier som utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Arterna klassificeras i kategorier, där de arter som inte bedöms vara livskraftiga rödlistas. Att hamna på rödlistan innebär alltså inte automatiskt att en art är hotad. En art bedöms bara vara hotad om den hamnar i någon av kategorierna sårbar, starkt hotad eller akut hotad.

  I den senaste rödlistan från 2020 klassades 4 746 av 21 740 bedömda arter som rödlistade, varav 2 249 arter som hotade. Bland de rödlistade arter som är knutna till havsmiljön finns Östersjötumlare, ål, havsnejonöga och ejder. Nästa rödlista publiceras 2026.

  Ett exempel på en art som bedöms som nationellt utdöd i Sverige är svartbent strandpipare. Även atlantstören bedöms som nationellt utdöd, men det kan komma att ändras. Efter att ha varit försvunnen i över 100 år pågår nu, som du kan läsa om ovan, ett försök med återintroduktion av atlantstören i Göta älv och Nordre älv.

  SLU Artdatabanken leder arbetet med att ta fram den svenska rödlistan. Läs mer om den svenska rödlistan och hitta till aktuell artinformation om rödlistade arter

 • Jätte

  (Rese, jötunn, turs)

  Rödlistekategori: RE – Regionalt utdöd

  Senaste observation: Riksantikvarien Johan Hadorph utförde, med stöd av rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie, en inventering år 1667–1693. ”Rannsakningar efter antikviteter” gjordes i syfte att reda ut om det fanns några jättar kvar. Inventeringen var resultatlös och jättarna bedöms därför ha dött ut redan innan senmedeltiden.

  Biotop: Med jättar avses här de väsen som beskrivs i folktron. De jättar som finns i den fornnordiska mytologin, är av en annan sort. Folktrons jättar behöver framför allt mycket utrymme. De stora vidderna tilltalar dem, bland bergen har de sina hem, liksom bland vitt utbredda skogar, stora älvar och djupa sjöar. Ursprungligen omfattade utbredningsområdet större delar av Fennoskandia. Det är inte klarlagt ifall Uralbergen kan ha utgjort en lämplig biotop.

  Hot: Den största orsaken till att jättarna försvann var bristen på plats. Där människor tog alltmer yta i anspråk och gjorde intrång överallt, försvann jättarna. I takt med att landet kristnades, kyrkor byggdes och människor bredde ut sig, drog sig jättarna undan också eftersom kyrkklockorna störde deras inbördes kommunikation. Den sista utposten var fjällvärlden, där enstaka jättar kan ha levt kvar ett par hundra år till. Det sägs att en del blev förvandlade till sten och det är därför svårt att säkert bestämma vad som är ett berg och vad som en gång var en jätte.

  Åtgärder: Det finns inga åtgärder att vidta när en art har försvunnit. Den är borta. Den finns inte mer. Alla de ömsint skapade anpassningarna och speciella egenskaper som den arten hade, är förlorade för alltid. Det är det värsta brottet vi människor är skyldiga till! Det är djupt tragiskt att människan utrotade ett så förnämligt väsen som jätten. Vår art har gjort detta hundratals, om inte tusentals gånger, de senaste århundradena. Vi måste omedelbart sluta att utrota arter! Det är vår tids absolut största och viktigaste utmaning att inte förstöra den planet vi bebor, utan istället leva i samklang med de övriga jordborna.

 • Giant

  Red List Index: RE – Regionally extinct

  Last observation: State Antiquarian Johan Hadorph conducted an inventory between 1667-1693. The inventory yielded no results, leading to the conclusion that giants became extinct before the late Middle Ages.

  Habitat: The term giants here refers to beings described in folklore. Folklore giants require a lot of space. They make their homes among mountains, widespread forests, large rivers, and deep lakes. Originally, their range included large parts of Fennoscandia. It is unclear if the Ural Mountains could have served as a suitable habitat.

  Threats: The primary reason for the giants’ disappearance was the lack of space. As humans claimed more land, the giants vanished. As churches were built, the giants retreated because church bells disturbed their communication. The last stronghold was the mountainous regions, where a few giants might have survived for a couple of hundred more years. It is said that some were turned to stone, making it difficult to determine what is a mountain and what was once a giant.

  Conservation measures: There are no measures to take once a species has disappeared. It is gone. It no longer exists. All the delicately crafted adaptations and unique characteristics that species possessed are lost forever. This is the greatest crime humanity is guilty of! It is deeply tragic that humanity eradicated such a noble being as the giant. Our species has done this hundreds, if not thousands, of times over the past centuries. We must immediately stop driving species to extinction! It is the greatest and most important challenge of our time to not destroy the planet we inhabit but to live in harmony with the other inhabitants of Earth.