Krake

Kraken gömmer sig i det mörka havsdjupet, men vi vet ytterst lite om krakens liv. Här får du ta del av en topphemlig mailkonversation om ett oväntat och oroväckande fynd. Dessutom kan du läsa om hur forskare med hjälp av DNA kan avslöja vad som faktiskt finns där nere under ytan.

 • Detektivarbete kan avslöja okänd mångfald  – och kraken –  i en droppe med vatten…

  Vad rör sig under ytan? I dag kan vi ta reda på vilka djur och växter som lever i vattnet genom att analysera ett vattenprov.

  Det som mäts i vattnet är spillet av DNA, något som alla levande organismer släpper ifrån sig. Rester av hud, avföring, päls eller växtdelar räcker. DNA-molekylerna finns kvar i dagar, och avslöjar vem som har befunnit sig i vattnet. Fågel, fisk eller ”mittemellan”? Kraken?

  Det DNA som vi lämnar efter oss i miljön brukar kallas miljö-DNA eller e-DNA från engelskans ”environmental DNA”. Tekniken har revolutionerat sättet vi studerar och förstår miljön och ger därför mycket ny kunskap. Den hjälper till exempel vid arbete med skydd och övervakning av hotade arter, invasiva arter, och i studier av biologisk mångfald.

 • Krake

  (Jättebläckfisk)

  Rödlistekategori: DD – Kunskapsbrist

  Senaste observation: Djuphavsgraven Nazaré, utanför Portugals kust, 1948.

  Biotop: Kraken hör till de stora haven. Nere i det mörka havsdjupet gömmer den sig och bidar sin tid. Aspekter av livet som födosök och fortplantning är helt eller delvis okända. Det enda man med säkerhet vet är att den ibland kommer upp och drar ner skepp. Huruvida detta är en del av födosöksbeteendet eller ej kan inte säkert sägas.

  Hot: Flera grundläggande faktorer kring krakens liv är okända och en exakt kategorisering av hotbilden är därför inte möjlig. Sannolika hot är storskaliga förändringar såsom klimatförändringar och den pågående försurningen av havet. Klimatförändringen kan leda till att tillförseln av salt och syrerikt djuphavsvatten avstannar, något som högst troligt får negativa konsekvenser för kraken. Andra mer direkta hot är syrefria bottnar på grund av övergödning, samt miljögifter som till exempel PCB, DDT, bly och kvicksilver. Det är möjligt att även överfisket är ett stort hot. Eftersom biotopen står under stor press från ett flertal håll, och den senaste observationen är gammal, är det dock rimligt att anta att kraken kan vara illa ute.

  Åtgärder: Ett allmänt och omfattande förbud mot miljögifter är av stor vikt, liksom stark reglering av det storskaliga fisket. Att nå de politiskt uppsatta målen om klimatförändringar är ytterst viktigt. Ett totalt förbud mot oljeutvinning och undervattensgruvdrift borde vara självklart. Det är viktigt att de stora haven skyddas från exploatering av alla slag.

 • Kraken

  Red List Index: DD – Data deficient

  Last observation: Nazaré Trench, off the coast of Portugal, 1948.

  Habitat: The kraken belongs to the great oceans. It hides in the depths, waiting for the right moment. Aspects of its life, such as feeding and reproduction, are entirely or partially unknown. The only certainty is that it sometimes surfaces to pull ships down into the depths of the sea. Whether this behavior is part of its feeding strategy or not cannot be concluded.

  Threats: Several fundamental aspects of the kraken’s life are unknown, making an exact categorization of threats impossible. Probable threats include large-scale changes such as climate change and ongoing ocean acidification. Climate change could lead to a halt in the supply of salty and oxygen-rich deep-sea water, which would likely have negative consequences for the kraken. Other direct threats include oxygen-deprived bottoms due to eutrophication and environmental toxins such as PCB, DDT, lead, and mercury. Overfishing may also be a significant threat. Given the high pressure on its habitat from multiple sources and the age of the last observation, it is reasonable to assume that the Kraken may be in danger.

  Conservation measures: A general and comprehensive ban on environmental toxins is crucial, as is strong regulation of large-scale fishing. Achieving politically set climate change goals is of utmost importance. A total ban on oil extraction and underwater mining
  should be a given. It is vital to protect the great oceans from exploitation of all kinds.