Så kan du hjälpa den biologiska mångfalden

Det finns mycket du kan göra för att hjälpa den biologiska mångfalden i. Du kan till exempel sätta upp fågelholkar, bygga insektshotell, köpa ekologiska varor, plantera växter som gynnar insekter och rapportera in om du hittar en invasiv art.

 • Här hittar du tips och inspiration – tillsammans gör vi skillnad!

  Vill du veta mer? I handboken ”Guide för biologisk mångfald” hittar du dessa och fler tips, inspiration och instruktioner på hur du kan hjälpa den biologiska mångfalden. Handboken är framtagen av Miljöförvaltningen i Stockholms stad och kan laddas ner kostnadsfritt på stadens hemsida.

  1. Låt trädgården växa

  Ängar är en av våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Du kan anlägga en egen blomsteräng utan stora kostnader. Din gräsmatta kanske redan har arter som du kan få att blomma om du slutar klippa delar av den.

  2. Bevara och sköt om befintliga sandytor

  Många insektsarter är beroende av att det finns solig och varm bar sand eller jord där de kan gräva sina bon. Undvik därför att lägga ut matjord på sandig mark.

  3. Plantera nektarrika blommor

  Genom att plantera nektarrika blommor kan du hjälpa de pollinerande insekterna. Det behöver inte vara svårt eller kräva stora ytor. Även den minsta balkonglåda eller plantering kan hjälpa dessa viktiga insekter.

  4. Släng inte trädgårdsavfall i naturen

  Tänk på att aldrig slänga trädgårdsavfall i naturen. Det kan innehålla invasiva växter som kan få spridning och tränga undan inhemska vilda växtarter i närområdet.

  5. Sätt ut fågel- och fladdermusholkar

  Visste du att i Stockholm finns det omkring 126 häckande fågelarter och minst 11 fladdermössarter? För att hjälpa fåglar och fladdermöss att hitta bra boplatser kan du sätta ut holkar. Tänk på att välja holk efter de arter du vill gynna och det område där den ska sitta.

  6. Anlägg småvatten

  Dammar och andra småvatten hjälper olika vattenlevande organismer. En så enkel ”damm” som en nedgrävd balja eller liten tunna i marken kan göra stor skillnad och bli en viktig livsmiljö för vattenlevande djur och växter.

  7. Konsumera hållbart

  Ät miljösmart, gärna efter säsong och gärna närodlade produkter. Välj miljövänliga städprodukter och använd inte kemikalier i din odling.

  8. Sätt ut insektshotell och fjärilsholkar

  Ett insektshotell kan hjälpa många småkryp att hitta både bo- och övervintringsplatser. Eftersom många solitärbin har minskat i antal kan ett insektshotell göra stor nytta för
  dessa viktiga pollinatörer.

  9. Anlägg en kompost

  Många djurarter trivs i komposten och den kan användas både för övervintring och boplats av djur som igelkott, kopparödla, maskar och andra smådjur av olika slag.

  10. Låt död ved vara kvar

  Död ved kommer i många former och egenskaper, allt från stående döda träd (högstubbar, torrakor, trädruiner) till liggande död ved (lågor). För en mängd olika arter är den döda veden livsviktig. För vissa arter är den döda veden föda medan den för andra är en boplats, växtplats eller fungerar som ett skydd under vinterdvalan.

  11. Insektshotell och fjärilsholkar

  Eftersom många solitärbin har minskat i antal kan ett insektshotell göra stor nytta för dessa viktiga pollinatörer. Även andra insekter och småkryp kan använda insektshotellet som boplats eller övervintringsplats. Bostäder för fjärilar är också en bristvara. En fjärilsholk kan hjälpa fjärilarna att hitta en plats att söka skydd eller övervintra på.

  12. Glöm inte nattfjärilarna

  Många nattfjärilar har minskat i antal under de senaste decennierna främst på grund av förändringar i jordbrukslandskapet. Du kan hjälpa dem genom att plantera kvällsdoftande växter som nattfjärilarna pollinerar, till exempel blomstertobak, lövkoja och trädgårdsnattviol.

  13. Buskar och träd med blommor och bär

  Buskar och träd med blommor och bär lockar till sig många olika fåglar och småkryp. Plantera gärna blommande buskar och träd gruppvis mellan öppna marker och en dunge. Om det finns en vägg eller annan plats i lä är det bra att placera planteringen där. Placera gärna grupperna av blommande träd och buskar i söderläge så att de står varmt, eftersom det gynnar pollinerande insekter.

  14. Rapportera in om du hittar en invasiv främmande art

  Jätteloka, jättebalsamin och gul skunkkalla är exempel på invasiva främmande arter som finns på flera platser i Stockholm. Om du hittar en invasiv främmande art kan du rapportera in fyndet till artfakta.se på SLU Artdatabanken och om den finns på stadens mark får du gärna informera Stockholms stad.

Jätteloka

Jätteloka, jättebalsamin och gul skunkkalla är några av de invasiva arter som finns runt om i Stockholm. Inrapportering  från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter. Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning t.ex. genom bekämpning.