Kulturarvsväxter

Genom att bevara äldre kulturväxter gynnas den biologiska mångfalden bland växtarter. Det är även ett betydelsefullt kulturarv som människor i alla tider har varit beroende av och därför en viktig del av vår historia.

 • För hundra år sedan var mångfalden av växtsorter inom svenskt jordbruk och trädgårdsbruk mycket större än idag. Att bevara äldre sorter är viktigt eftersom deras egenskaper kan vara till nytta i framtiden om klimat och miljöer ändras. De är också ett levande kulturarv som är en del av vår historia.

  Skansen är en unik grön park med historiska trädgårdar, odlingar och vild vegetation. Här finns många olika sorters svenska kulturarvsväxter som utgör ett viktigt genetiskt växtmaterial och med ett stort kulturhistoriskt värde.

  Viktiga för framtidens växtförädling

  Gemensamt för svenska gamla kulturarvsväxter är att de har en lång odlingstradition, intressant kulturhistoria och fina odlingsegenskaper. De har odlats i generationer och gamla sorters kulturväxter kan i framtiden komma att bli mycket viktiga vid växtförädling. Till exempel när man behöver korsa deras egenskaper med moderna sorterna, för att klara helt nya krav på klimatanpassning och kvalitet.

  Kulturarvsväxter på Skansen

  Runt om i Skansens park odlas olika gamla svenska kulturarvsväxter. Hallonet Hornet hittar du till exempel mellan kolonilotterna och i 1920-talslotten finns päronet Esperens Herre som klassas som kulturarvsort. Vid Rosengården hittar du rosor av äldre sort, bland annat Lövhult, Skeda, Järnvägaren och Blomsterhult. Vid Moragården odlar vi gråärtor som Rättviksärt och kålrot av sorten Östnor. Bland Skogaholms herrgårds äppelodlingar hittar du flera kulturarvsklassade äppelsorter så som Åkerö och Gravensteiner.